Biała Księga


Dzięki staraniom Koalicji i współpracy szerokiego grona ekspertów udało się opracować Białą Księgę dotyczącą problemu zdrowego i aktywnego starzenia się w Polsce. W przedsięwzięciu udział wzięło ponad 40 autorów będących wybitnymi specjalistami w swych dziedzinach. Słowem wstępnym publikację opatrzyła Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Wprowadzenie do poszczególny części raportu przygotowali: Prezydent Lech Wałęsa, Minister Irena Wóycicka oraz Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Zdrowe starzenie się: BIAŁA KSIĘGA"

POBIERZ BIAŁĄ KSIĘGĘ


 

Spis treści

Ewa Kopacz
Słowo wstępne

Część I

Proces starzenia się społeczeństwa z perspektywy jednostki i Państwa

Lech Wałęsa
Słowo wstępne

Janusz Szymborski
Demografia starzejącego się społeczeństwa

Piotr Błędowski
Społeczne aspekty problemu starzenia się. Sytuacja materialna osób
starszych. Problem wykluczenia społecznego

Andrzej Kiejna, Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska
Starzenie się jako nieodłączna część życia – aspekty psychologiczne

Ewelina Nojszewska
Wpływ starzejącego się społeczeństwa na gospodarkę

Andrzej Malinowski
Problem starzejącego się społeczeństwa z perspektywy pracodawcy

Karina Jahnz-Różyk
Farmakoekonomika a aspekty starzenia się społeczeństwa

Dorota M. Fal
Ubezpieczenia a starzenie się społeczeństwa

Adam H. Pustelnik
Rynek ubezpieczeń wobec problemu wieku podeszłego

Część II

Proces starzenia się – aspekty zdrowotne

Irena Wóycicka
Słowo wstępne

Małgorzata Mossakowska
Problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym

Wnioski z projektu PolSenior

Violetta Skrzypulec-Plinta
Problemy zdrowotne starszych kobiet

Grzegorz Opala, Danuta Ryglewicz
Zapobieganie chorobom mózgu i chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera

Henryk Skarżyński, Krzysztof Kochanek
Wymiar społeczny zaburzeń komunikacyjnych w wieku podeszłym – profilaktyka i rekomendacje

Krzysztof Krzemieniecki
Onkologia wieku podeszłego

Tomasz Zdrojewski
Choroby układu krążenia i ich prewencja u osób w wieku starszym

Beata Maciążek-Chyra, Piotr Wiland
Osoby starsze a choroby układu mięśniowo-szkieletowego

Paweł Śliwiński
Choroby układu oddechowego w wieku podeszłym – profilaktyka pierwszorzędowa i drugorzędowa, rekomendacje

Bolesław Samoliński
Nieżyty nosa, alergia, astma, choroby skóry u osób w wieku podeszłym

Krystyna Księżopolska-Orłowska
Zachowanie i przywracanie sprawności warunkiem zdrowego starzenia się

Igor Radziewicz-Winnicki
Znaczenie idei Active Healthy Ageing dla systemu opieki zdrowotnej

Część III

Strategia ograniczania negatywnych aspektów starzenia się

Władysław Kosiniak-Kamysz
Słowo wstępne

Małgorzata Steiner
Strategia administracji publicznej wobec problemu ludzi starszych i ich wydolności w kontekście społecznym

Anita Gębska-Kuczerowska, Mirosław J. Wysocki
Miejsce problemu starzejącego się społeczeństwa w polityce UE

Jean Bousquet, George Crooks
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)

Mirosław J. Wysocki, Anita Gębska-Kuczerowska
Światowa Organizacja Zdrowia wobec problemów starości

Barbara Bień
Geriatria – jej cele i problemy w Polsce

Marynika Woroszylska-Sapieha, Jarosław Oleszczuk, Gianluigi Lisi
Innowacyjność przemysłu farmaceutycznego wobec schorzeń wieku podeszłego

Tomasz Kostka
Innowacyjność w medycynie. Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym

Irena Walecka, Elżbieta Szymańska?
Poprawa jakości życia osób starszych obu płci poprzez zastosowanie nieinwazyjnych i inwazyjnych metod medycyny estetycznej

Irena Ponikowska
Udział lecznictwa uzdrowiskowego w programie Aktywne starzenie się

Tomasz Kwiatkowski
Miejsce lecznictwa uzdrowiskowego w profilaktyce,terapii i opiece nad osobami w wieku podeszłym

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Programy promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży

Aleksandra Lusawa
Programy profilaktyczne na rzecz zdrowego starzenia się i w służbie osób starszych

Rafał Rdzany, Wojciech Matusewicz
Rola AOTM w ocenie i przygotowywaniu samorządowych programów zdrowotnych dotyczących zdrowego starzenia się – od badań przesiewowych w celu wczesnego wykrywania schorzeń wieku podeszłego do szczepień ochronnych po 65. roku życia

Rudolf Borusiewicz
Samorząd przyjazny seniorom

Sascha Marschang, Monika Kosińska
Active Approach of NGOs towards population ageing

Tadeusz Parnowski
Rola uniwersytetów trzeciego wieku jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób starszych

Tomasz Szelągowski, Hanna Milczarek
Zrzeszenia pacjentów i ich stosunek do problematyki zdrowego starzenia się w Polsce

Mariusz Gujski, Iwona Schymalla
Rola mediów w promocji zachowań prozdrowotnych

Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka państwa wobec osób w wieku podeszłym w aspekcie aktywizacji zawodowej, pomocy socjalnej oraz prewencji niepełnosprawności

Władysław Kosiniak-Kamysz
Rekomendacje do raportu Zdrowe starzenie się: Biała księga – PodsumowanIe

Bolesław Samoliński
Podsumowanie i wnioski

Aneks

Jakub Gierczyński
Przegląd kluczowych dokumentów z zakresu aktywnego starzenia się populacji w aspekcie przystosowywania systemów ochrony zdrowia, opieki społecznej i pracy oraz roli innowacji w medycynie

Rada Unii Europejskiej
Projekt Oświadczenia Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012): dalsze działania (15 listopada 2012 r.)

Załącznik
Zasady przewodnie dla aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej